Statuti udruge DVORI
Deutsch-Kroatischer Förderverein für Kultur und Wirtschaft

§ 1 Ime, sjedište i poslovna godina

(1) Ime udruge glasi „DVORI – Deutsch-Kroatischer Förderverein für Kultur und Wirtschaft“ [njemačko-hrvatska udruga za promicanje kulture i gospodarstva]. U daljnjem tekstu: Udruga. Sa upisom u registar udruga ime nosi dodatak "e.V." [„upisana udruga"]

(2) Sjedište udruge je u Münchenu. Udruga je uvedena u registar udruga općinskog suda u Münchenu.

(3) Poslovna godina je kalendarska godina.

§ 2 Svrha udruge

Svrha udruge jest promicanje internacionalnog mišljenja, osobito glede njemačko-hrvatskog prijateljstva, kao i promicanje tolerancija u svim područjima kulture, gospodarstva, sporta i ekologije, nezavisno i nepristrano. Kako bi postigla taj cilj, udruga skuplja financijska sredstva preko raznih projekta i manifestacija, koja služe gore navedenoj svrsi; udruge daje ta sredstva u te svrhe.

§ 3 Opća korist

(1) Udruga DVORI – Deutsch-Kroatischer Förderverein für Kultur und Wirtschaft sa sjedištem u Münchenu isključivo i neposredno radi u svrhe korisne za zajednicu prema odredbama u odlomku „Svrhe sa poreznom olakšicom“ u zakonu o porezu (Abgabenordnung).

(2) Udruga posluje nesebično. Udruga ne ide u prvom redu za vlastitom ekonomskom koristi.

(3) Sredstva udruge mogu biti upotrebljena samo u svrhe prema statutima. Članovi udruge u svojoj osobini kao članovi ne primaju nikakvu financijsku potporu iz sredstava udruge.

(4) Nije dozvoljeno davanje prednosti bilo kojoj osobi sa izdacima, koje ne služe svrsi udruge, ili u obliku prekomjerno visokih honorara.

§ 4 Članstvo

(1) Članom udruge može postati prirodne osobe, pravne osobe, pravno sposobne i pravno nesposobne udruge, savezi, poduzeča ili udruženja koji podupiru svrhu udruge.

(2) Novi članovi podnose zahtjev za upis u članstvo. Predsjedništvo odlučuje o prijemu novih članova.

(3) Svaki član ima jedan glas za glasanje.

(4) Skupština članova odlučuje o visini članarine.

(5) Članstvo prestaje:

a) pismenim očitovanjem upućenim predsjedništvu,

b) isključenjem sa strane skupštine članova,

c) smrću člana.

(6) Moguće je isključenje člana iz članstva udruge ako krši interese udruge, ili ako član više od godinu dana nije platio obaveznu članarinu . Skupština članova odlučuje o isključenju člana.

§ 5 Tijela udruge

Tijela udruge su:

a) skupština članova, i

b) predsjedništvo.


§ 6 Skupština članova društva

(1) Skupština članova društva održava se najmanje jednom u godini. Predsjedništvo će pozvati članove pismeno (ili putem e-maila) u roku od četiri tjedana prije termina, uz najavu mjesta, datuma i dnevnog reda. Osim toga će predsjedništvo sazvati vanredne skupštine članova društva, ukoliko 20% članova tako zatraži.

(2) Skupština članova društva ima osobito slijedeće zadatke:

a) Savjetovanje i odlučivanje glede aktivnosti udruge,

b) savjetovanje i odlučivanje glede godišnjeg plana aktivnosti i gospodarstva,

c) biranje predsjedništva,

d) biranje blagajnika,

e) davanje razrješnice upravi,

f) određivanje članarina,

g) izmjena statuta.

Za izmjene statuta potrebna je većina od dvije trećine (66, 67%) nazočnih članova. Zahtjevi za izmjene statuta moraju biti najavljeni i poslani sa pozivnicom.

h) Odluke skupštine članova društva navedene su u zapisniku, koji je potpisan od zapisničara i jednog od članova predsjedništva.

(3) Daljnje odredbe sadržane su u poslovniku.

§ 7 Predsjedništvo

(1) Predsjedništvo sastoji se od

a) predsjednika/predsjednice,

b) dopredsjednika/dopredsjednice,

c) blagajnika/blagajnice,

d) zapisničara / zapisničarke,

(2) Predsjedništvo u smislu § 26 Njemačkog Građanskog zakonika (BGB) su predsjednici i blagajnik/blagajnica. Po dva članova predsjedništva zastupaju udrugu zajedno pred sudom i vansudski u svim pitanjima udruge.

(3) Predsjedništvo je izabrano na rok od godinu dana. Ostaje na dužnosti dok nije novo predsjedništvo imenovano prema statutima.

(4) Predsjedništvo je sazvano od predsjednika i dopredsjednika/dopredsjednice.

(5) Predsjedništvo donosi odluke prema jednostavnoj većini nazočnih članova.

(6) Dužnost člana predsjedništva završava njegovim odstupanjem, ili ako članovi društva glasaju za njegovu ostavku, nakon isteka mandata ili napuštanja udruge. Ukoliko jedan od članova predsjedništva ispada, skupština članova društva može provesti ponovni izbor u roku od dva mjeseca (mandat do kraja tekućeg izbornog razdoblja).

§ 8 Obveze predsjedništva

Predsjedništvo ima posebice slijedeće obveze:

a) vođenje poslova udruge,

b) ostvarenje odluka skupštine članova društva,

§ 9 Blagajnici / Blagajnice

Dva blagajnika/dvije blagajnice zaduženi/e su za provjeravanje stanja u blagajni i rukovodstva blagajne jednom godišnje. Izvještavaju skupštinu članova društva te su ovlašteni neograničeno uvidjeti dokumentaciju udruge, koja se odnosi na poslovanje oko blagajne.

§ 10 Poslovnik

Udruga si određuje poslovnik o kojem odlučuje skupština članova društva. U poslovniku rješena su ona pitanja, koje se ne spomenu izričito u statutima.

§ 11 Prestanak udruge

Skupština članova društva odlučuje o prestanku udruge i uporabu imovine udruge. U tom kontektsu potrebna je većina od dvije trećine nazočnih članova. Zahtjevi za prestanak udruge moraju biti najavljeni u pozivnici i poslani.