Poslovnik udruge DVORI 
Deutsch-Kroatischer Förderverein für Kultur und Wirtschaft


§ 1 Valjanost
§ 2 Biranje predsjedništva i poslovanje predsjedništva
§ 3 Regulacije o prinosima
§ 4 Troškovi i putni troškovi

§ 1 Valjanost

Ovaj poslovnik je valjan od 11. studenog 2008. Sa njime sve prijašnje verzije izgube svoju valjanost.

§ 2 Biranje predsjedništva i poslovanje predsjedništva

1. Dodatno uz navode u statutima udruge ovime se utvrđuje da se biranje predsjedništva u svim izborima nakon konstitutivnog sastanka vrši tajno.

2. Prema statutima po dva članova predsjedništva ovlaštena su zastupati udrugu. Svi pravni poslovi i troškovi moraju biti utemeljeni sa odlukom predsjedništva prema odredbama statuta. Predsjedništvo odlučuje po načelima apsolutne većine, ukoliko statuti u tom pogledu ne određuju nešto drugo.

3. Korespondencija koja se odnosi na stvari udruge mora biti proslijeđena svim članovima predsjedništva.

4. Blagajnik vodi blagajnički dnevnik i administrira račun udruge. Redovito izvješćuje predsjedništvo glede aktive i pasive udruge. Zajedno sa dopredsjednikom blagajnik je nadležan za uredno ubiranje članarina.

§ 3 Regulacije o prinosima

Termini & obračunsko razdoblje

a) Članarine su plative svakog 1. studenog godine i ubirat će se automtaski unaprijed od udruge DVORI terećenjem računa.

b) Obračunavanje članarine vršit će se jednom godišnje.

c) Članarina će se ubirati unaprijed od udruge DVORI terećenjem računa. U slučaju pristupa nakon 1. kolovoza svake godine prikuplja se razmjerna članarina. Obračun se vrši na mjesečnoj bazi.

d) Ukoliko neki član istupa iz udruge DVORI refundirat će se previše plaćena čanarina. Obračun se vrši na mjesečnoj bazi.

 

e) Izmjene u statusu članstva u udruzi moguće su samo svakog 1. nekog mjeseca. Prijedlozi za izmjene u statusu zahtjevaju pismeni oblik i vlastoručni potpis i moraju biti podnijeti sa rokom od 14 dana prije željenog datuma izmjene. Predsjedništvo odlučuje o takvom prijedlogu.

 

Iznos članarine

 

Iznos godišnje članarine valjana je od 1. kolovoza 2008. prema separatnom popisu članarina. Točan iznos članarine također proizlazi iz separatnog popisa članarina u prilogu.

Zamrznuto članstvo

U slučaju duže odsutnosti nekog člana iz područja djelovanja udruge DVORI postoji mogućnost zahtjeva za zamrznuto članstvo. Za trajanje zamrznutog članstva ne postoji obveza plaćanja članarine i ne postoje prava na usluge prema udruzi. Rok zamrznutog članstva mora trajati najmanje dva mjeseca i najviše šest mjeseci. Najranije dva mjeseca prije isteka zamrznutog članstva takvo se članstvo može produžiti za najviše šest mjeseci. Zahtjev za ovakvo zamrznuto članstvo kao i zahtjev za produženje zamrznutog članstva zahtjevaju pismeno očitovanje prema predsjedništvu sa rokom od 14 dana do prvog jednog mjeseca. Predsjedništvo odlučuje o takvim zahtjevima. Nakon isteka zamrznutog članstva opet nastaje obveza plaćanja članarine sa strane člana..

Kašnjenje sa plaćanjem

Ukoliko neki član udruge kasni sa plaćanjem sa više od 4 tjedana, predsjedništvo odlučuje o zamrzavanju članstva.  To ne mijenja dugovanje članarine dotičnog člana.  

 §4 Troškovi & putni troškovi

Troškovi

 

Troškovi nekog člana udruge koji su nastali u interesu udruge bit će refundirani prema pridonijetim dokazima, ukoliko je predsjedništvo unaprijed odobrilo te troškove. U pojedinim slučajevima moguće je i naknadno odobrenje. Za iznose od preko € 100,- raćun/priznanica mora nositi adresu udruge.

Putni troškovi

Putni troškovi aktivnog člana udruge koji su nastali u interesu udruge i za promicanje svrhe udruge, bit će refundirani prema pridonijetim dokazima u visini fiskalno maksimalno dopuštene paušale, ukoliko je predsjedništvo odobrilo ovakvo putovanje. U pojedinim slučajevima moguće je i naknadno odobrenje predsjedništva. Za određena, redovita putovanja predsjedništvo može dati svoje generalno odobrenje putem odgovarajućeg rješenja.

Privitak

Stopa članarine